ELS PRODUCTES / BOLETS FRESCS – ELS NOSTRES BOLETS / ORELLANA O GÍRGOLA – L’envàs etiquetat com a TAKE XOP és el resultat d’estudis portats a terme per part d’investigadors

0
419

Una empresa lleidatana ha patentat un sustrat per conrear bolets que els ha permès oferir un producte diferent i de més qualitat que el dels seus competidors directes. Això ha fet que TakeXop hagi hagut d’invertir un milió d’euros per atendre tota la demanda que té, i assegura que la previsió és continuar creixent.

http://www.324.cat/video/3958471/Una-revolucio-en-el-mercat-del-bolet

EL BOLET

Orellana recollida en estadi adult, amb barret de diàmetre superior als 6 cm.

LA RECOL·LECCIÓ

És manual
Freqüència de 1-2 cops al dia
El bolet es poleix en el mateix moment de recollir, pel que no hi ha manipulacions posteriors que en malmetin la qualitat
Les safates s’omplen directament en el moment de recollir el bolet, en la mateixa sala de cultiu
Els bolets es refrigeren directament en la safata i tot just surten de la sala de cultiu

EL ENVASAT

Diari, s’inicia un cop la temperatura dels bolets arriba a 4ºC i acaba abans no hagin transcorregut 2 hores després de collir el bolet.
Tot el procés de envasat es realitza en ambient refrigerat
L’envàs etiquetat com a TAKE XOP, és el resultat d’estudis portats a terme per part d’investigadors de la Universitat de Barcelona. S’han analitzat els paràmetres òptims que permeten la millor conservació dels bolets en atmosfera controlada. L’envàs, les condicions de envasat i de etiquetat estan patentats o registrats.

EL LLIURAMENT

El lliurament del bolet fresc és diari. Només es lliurat al consumidor el material envasat el mateix matí de recol·lecció. Tot el bolet que no ha estat envasat abans de les 12 h del migdia, és reconduït a la secció de congelat.
El transport es porta a terme en vehicles refrigerats, propis o subrogats, pel que els nostres

bolets

arriben al distribuïdor abans de que hagin transcorregut 24 hores de la recol·lecció.


GIRGOLA FLOR

Amb el nom de Gírgola Flor comercialitzem una orellana cultivada per a ser collida en el seu estadi juvenil. El sistema de cultiu és propi i ha estat desenvolupat pel Departament de R+D de XOP.

La Gírgola Flor es caracteritza per la seva consistència carnosa i el seu gust poderós. Te un contingut en aigua menor que la gírgola adulta, pel que es pot ultracongelar sense posterior variació de la textura.

Marques comercials envasades: XOP i TAKE XOP
Presentació: Safates o caixes retractilades o termosegellades
Materials safates: Poliestiré o polipropilé
Contingut: 100, 150, 200, 400, 1000 i 6000 grams de bolet tallat

Altres especificacions: Especificacions d’envasat (145 kb) Acrobat Reader

GIRGOLA O ORELLANA

Marques comercials envasades: XOP i TAKE XOP
Presentació: Safates o caixes retractilades o termosegellades
Materials safates: Poliestiré o polipropilé
Contingut: 200, 400, 1000 i 6000 grams de bolet tallat


XIITAKE

Aquest bolet es distribueix un cop gradat segons el seu diàmetre (xii-take flor, botó, medalló o jumbo).

Marques comercials envasades: XOP i TAKE XOP
Presentació: Safates o caixes retractilades o termosegellades
Materials safates: Poliestiré o polipropilé
Contingut: 100, 150, 200, 400, 1000 i 6000 grams de bolet tallat

Con el nombre de Seta Flor comercializamos una seta cultivada para ser recolectada en su estadio juvenil. El sistema de cultivo es propio y ha sido desarrollado por el Departamento de I+D de XOP

La Seta Flor se caracteriza por su consistencia carnosa y su potente gusto. Tiene un contenido en agua menor que la seta adulta, por lo que puede ultracongelarse sin sufrir una posterior variación de textura.

 • Marcas comerciales envasadas: XOP y TAKE XOP
 • Presentación: Bandejas o cajas retractiladas o termoselladas
 • Materiales de las bandejas: Poliestireno o polipropileno
 • Contenido: 100, 150, 200, 400, 1000 y 6000 gramos de seta cortada
 • SETA

  Marcas comerciales envasadas: XOP y TAKE XOP
  Presentación: Bandejas o cajas retractiladas o termoselladas
  Materiales de las bandejas: Poliestireno o polipropileno
  Contenido: 200, 400, 1000 y 6000 gramos de seta cortada

  SHIITAKE

  Esta seta se distribuye una vez seleccionada según su diámetro (shiitake flor, botón, medallón o jumbo).

  Marcas comerciales envasadas: XOP y TAKE XOP
  Presentación: Bandejas o cajas retractiladas o termoselladas
  Materiales de las bandejas: Poliestireno o polipropileno
  Contenido: 100, 150, 200, 400, 1000 y 6000 gramos de seta cortada

A Lleida company has patented a substrate for growing mushrooms that are allowed to offer a different product and higher quality than their competitors. This has made TakeXop has had to invest one million euros to meet the demand which has, and says the plan is to continue growing.

http://www.324.cat/video/3958471/Una-revolucio-en-el-mercat-del-bolet

The mushroom

Orellana collection in adult stage, with hat over 6 cm in diameter.

The collection

Manual is
Frequency of 1-2 times a day
The mushroom is polished at the time of pick up, so there is no subsequent manipulations in undermining the quality
The trays are filled directly when collecting the mushroom growing in the same room
The mushrooms are cooled directly in the tray and just leave the room growing

THE PACKAGING

Journal, begins once the temperature reaches 4 ° C mushrooms and just before 2 hours have elapsed after the mushroom harvest.
The whole process of packaging is done in refrigerated environment
The container labeled TAKE XOP is the result of studies conducted by researchers at the University of Barcelona. We analyzed the optimal parameters that allow better preservation of mushrooms in a controlled atmosphere. The packaging, the packaging and labeling conditions are patented or registered.

DELIVERING

The delivery of fresh mushrooms daily. Only packaging material delivered to the consumer the very morning of collection. Although the fungus has not been packaged before 12 noon, leads back to the frozen section.
The transport is carried out in refrigerated vehicles, or subrogated own, so our

mushrooms

arrive at the distributor before the expiry of 24 hours of collection.

FLOWER mushrooms

The name of mushrooms cultivated flower market a Orellana to be harvested in its juvenile. The system itself is growing and has been developed by the Department of R & D XOP.

The mushrooms flower is characterized by its fleshy consistency and taste powerful. Has a water content less than the adult mushrooms, so it can be deep-frozen with no subsequent change in the texture.

Trademarks packed: XOP and XOP TAKE
Presentation: wrapped trays or boxes or thermobonded
Trays Materials: polystyrene or polypropylene
Content: 100, 150, 200, 400, 1000 and 6000 grams of sliced ​​mushrooms

Other specifications: Packaging Specifications (145 kb) Acrobat Reader

Or mushrooms ORELLANA

Trademarks packed: XOP and XOP TAKE
Presentation: wrapped trays or boxes or thermobonded
Trays Materials: polystyrene or polypropylene
Content: 200, 400, 1000 and 6000 grams of sliced ​​mushrooms

Shiitake

This fungus is distributed once harrow according to their diameter (xii-take flower, button, or jumbo medallion).

Trademarks packed: XOP and XOP TAKE
Presentation: wrapped trays or boxes or thermobonded
Trays Materials: polystyrene or polypropylene
Content: 100, 150, 200, 400, 1000 and 6000 grams of sliced ​​mushrooms

Una empresa leridana ha patentado un sustrato para cultivar setas que les ha permitido ofrecer un producto diferente y de mayor calidad que el de sus competidores directos. Esto ha hecho que TakeXop haya tenido que invertir un millón de euros para atender toda la demanda que tiene, y asegura que la previsión es seguir creciendo.

EL BOLET

Orellana recogida en estado adulto, con sombrero de diámetro superior a los 6 cm.

LA RECOLECCIÓN

Es manual
Frecuencia de 1-2 veces al día
La seta se pule en el mismo momento de recoger, por lo que no hay manipulaciones posteriores que en dañen la calidad
Las bandejas se llenan directamente en el momento de recoger la seta, en la misma sala de cultivo
Las setas se refrigeran directamente en la bandeja y apenas salen de la sala de cultivo

EL ENVASADO

Diario, se inicia una vez la temperatura de las setas llega a 4 º C y termina antes no hayan transcurrido 2 horas después de cosechar la seta.
Todo el proceso de envasado se realiza en ambiente refrigerado
El envase etiquetado como TAKE XOP, es el resultado de estudios llevados a cabo por parte de investigadores de la Universidad de Barcelona. Se han analizado los parámetros óptimos que permiten la mejor conservación de las setas en atmósfera controlada. El envase, las condiciones de envasado y de etiquetado están patentados o registrados.

LA ENTREGA

La entrega del seta fresca es diario. Sólo se entregado al consumidor el material envasado la misma mañana de recolección. Todo lo seta que no ha sido envasado antes de las 12 h del mediodía, se reconduce a la sección de congelado.
El transporte se lleva a cabo en vehículos refrigerados, propios o subrogados, por lo que nuestros setas

llegan al distribuidor antes de que hayan transcurrido 24 horas de la recolección.

Seta FLOR

Con el nombre de Seta Flor comercializamos una orellana cultivada para ser cosechada en su estadio juvenil. El sistema de cultivo es propio y ha sido desarrollado por el Departamento de I + D de XOP.

La Seta Flor se caracteriza por su consistencia carnosa y su sabor poderoso. Tiene un contenido en agua menor que la seta adulta, por lo que se puede ultracongelado sin posterior variación de la textura.

Marcas comerciales envasadas: XOP y TAKE XOP
Presentación: Bandejas o cajas retractiladas o termoselladas
Materiales bandejas: Poliestireno o polipropileno
Contenido: 100, 150, 200, 400, 1000 y 6000 gramos de seta cortada

Otras especificaciones: Especificaciones de envasado (145 kb) Acrobat Reader

Seta O ORELLANA

Marcas comerciales envasadas: XOP y TAKE XOP
Presentación: Bandejas o cajas retractiladas o termoselladas
Materiales bandejas: Poliestireno o polipropileno
Contenido: 200, 400, 1000 y 6000 gramos de seta cortada

Shiitake

Esta seta se distribuye una vez grada según su diámetro (xii-take flor, botón, medallón o jumbo).

Marcas comerciales envasadas: XOP y TAKE XOP
Presentación: Bandejas o cajas retractiladas o termoselladas
Materiales bandejas: Poliestireno o polipropileno
Contenido: 100, 150, 200, 400, 1000 y 6000 gramos de seta cortada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.