Eurovegas NO Gracias,

0
289

Els sotasignants, ciutadans de Catalunya, responsables del nostre futur col·lectiu, volem manifestar públicament la nostra oposició a la proposta del Govern de la Generalitat de Catalunya de promoure la instal·lació dins l’àrea metropolitana de Barcelona del projecte Eurovegas: un complex lúdic-turístic-immobiliari de grans dimensions, promogut per un dels grans operadors mundials d’aquest sector.
El govern addueix raons de caràcter econòmic: la suposada generació d’activitat que aquest representaria, i molt especialment, la capacitat de creació de nous llocs de treball, i presenta el projecte d’Eurovegas com una de les diferents solucions per a la recuperació econòmica que el nostre país tant necessita.
Volem manifestar el nostre absolut desacord amb aquest projecte i amb cada un dels aspectes amb que se’ns presenta la idea:

Estem en desacord amb el model productiu i econòmic que aquesta iniciativa exemplifica i impulsa:
El projecte d’Eurovegas implica apostar pel retorn al model immobiliari i turístic que ha estat identificat com la causa de la més greu situació de crisi econòmica i social que hem experimentat en les darreres dècades.
És més que dubtós que, inclòs des del punt de vista del sector de la construcció, tingui cap sentit embarcar-nos en l’edificació de milers de nous locals i habitatges quan l’estoc d’habitatge pendent de ser venut, llogat i ocupat és immens i incomparable amb el de qualsevol país europeu del nostre entorn.

Estem també en desacord amb el model de societat que se’ns proposa:

Catalunya és un país de dimensions modestes, de tradició industrial, de petita i mitjana empresa, d’economia oberta i exportadora que en cap cas ha de passar a caracteritzar-se per ostentar la capitalitat europea del joc i el turisme entès com a fenomen associat a l’oferta lúdica basada en l’explotació econòmica de les nostres febleses i addiccions.
Ans al contrari, les possibilitats de creixement econòmic de Catalunya i de sortida de la crisi s’han de repensar sobre la base de les nostres fortaleses i capacitats reals. S’ha d’apostar per generar sinergies -forçosament col·lectives- per la construcció d’un nou model productiu basat en el coneixement que inclogui la indústria, els serveis avançats, la investigació, la tecnologia i la cultura com a trets distintius que ens enforteixin i ens defineixen en l’àmbit natural europeu que ens correspon.

Ens mostrem contraris a les consideracions de la ubicació del projecte:

Volem realment hipotecar un espai metropolità que és un espai natural únic que confereix un gran valor i qualitat de vida a la Barcelona metropolitana i que defineix una de les zones més valuoses i de major potencial de futur de tot el Sud d’Europa, de tot el Mediterrani?

L’Àrea Metropolitana de Barcelona necessita urgentment d’una visió i una consideració conjunta i equilibrada d’usos. Si el sector agroalimentari és ja avui la punta de llança del nostre model productiu, seria suïcida dedicar als usos lúdics i de promoció immobiliària una de les zones que millor permet l’adequada combinació d’usos agrícoles, industrials, logístics, comercials, residencials i econòmics, que ens han de fer capaços de competir i relacionar-nos amb les altres conurbacions d’àmbit europeu i mundial.

I finalment, rebutgem les raons d’ordre ètic que implícitament comporta l’acceptació del projecte:
En cap cas és admissible la modificació ad hoc de normes urbanístiques, industrials, fiscals, laborals, comercials, de salut pública,… que es presenten com inevitables per acollir i fer possible dins del nostre país aquesta autèntica “República independent de Las Vegas”.
Just en el moment en que hi ha una força ciutadana creixent que diu prou a la desregulació del mercat financer, al blanqueig de diners, als paradisos fiscals, a les màfies i a la corrupció una activitat vinculada al joc no pot ser la nostra solució.

No podem oblidar ni deixar de constatar quins són els efectes reals que es deriven de la presència d’aquests grans complexos lúdics:
· legalització d’una zona d’economia submergida a gran escala amb la conseqüent pèrdua de fiscalitat general,
· presència indestriable de tràfics irregulars o delictius tant de béns i serveis com de persones,
· establiment i arrelament d’organitzacions de caire mafiós amb totes les derivades que en resulten en l’àmbit de la seguretat i de la pròpia economia.
No parlem d’especulacions o alarmismes gratuïts, parlem d’evidències consolidades i repetides. N’hi ha prou, també, amb veure de prop alguna de les magnituds que avui defineixen l’estat de Nevada, capital mundial del joc i seu del promotor del projecte Eurovegas.

Des del 1931, data inicial de la legalització del joc i de la construcció dels primers casinos, l’estat de Nevada ha “aconseguit” els següents indicadors comparatius entre tots els cinquanta estats de la Unió:
· el lloc 46 en la classificació per qualitat de les escoles,
· el 42 pel que fa a la salut dels seus ciutadans,
· el 45 en la que explica la proporció de joves amb títol universitari,

Però això sí, ocupa posicions molt altes en aquests altres àmbits:
· la tercera posició en nombre de crims violents en proporció al nombre d’habitants,
· la segona en nombre d’execucions hipotecàries,
· i, irònicament, ostenta la primera posició pel que fa a desocupació. És, amb diferència, l’estat amb l’índex d’atur més alt de tots els EUA.

És per totes aquestes raons que no podem ni volem admetre que el nostre país, ni que sigui com a opció possible, consideri seriosament la posada en marxa d’un projecte forassenyat d’aquesta mena.
Estem convençuts que, tant en termes econòmics com socials i de definició nacional, la posada en marxa efectiva d’aquesta actuació serà un error greu i irreversible.

Demanem formalment al Govern de Catalunya, als ajuntaments implicats i a les entitats representatives de la voluntat dels ciutadans, amb el Parlament de Catalunya en primer terme, que s’oposin decididament al projecte conegut com Eurovegas. I que treballin en estreta col·laboració amb la societat catalana en la identificació i posada en marxa de projectes econòmics de futur com per exemple, tots aquells basats en l’economia del coneixement. Si per alguna cosa Catalunya ha de seguir essent coneguda internacionalment, és per la seva cultura i per la seva capacitat de captar nou talent i indústria innovadora.

 

 

Los abajo firmantes, ciudadanos de Cataluña, responsables de nuestro futuro colectivo, queremos manifestar públicamente nuestra oposición a la propuesta del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de promover la instalación dentro del área metropolitana de Barcelona del proyecto Eurovegas: un complejo lúdico-turístico-inmobiliario de grandes dimensiones, promovido por uno de los grandes operadores mundiales de este sector.
El gobierno aduce razones de carácter económico: la supuesta generación de actividad que este representaría, y muy especialmente, la capacidad de creación de nuevos puestos de trabajo, y presenta el proyecto de Eurovegas como una de las diferentes soluciones para la recuperación económica que nuestro país tanto necesita.
Queremos manifestar nuestro absoluto desacuerdo con este proyecto y con cada uno de los aspectos con que se nos presenta la idea:

Estamos en desacuerdo con el modelo productivo y económico que esta iniciativa ejemplifica e impulsa:
El proyecto de Eurovegas implica apostar por el retorno al modelo inmobiliario y turístico que ha sido identificado como la causa de la más grave situación de crisis económica y social que hemos experimentado en las últimas décadas.
Es más que dudoso que, incluido desde el punto de vista del sector de la construcción, tenga ningún sentido embarcarnos en la edificación de miles de nuevos locales y viviendas cuando el stock de vivienda pendiente de ser vendido, alquilado y ocupado es inmenso e incomparable con el de cualquier país europeo de nuestro entorno.

Estamos también en desacuerdo con el modelo de sociedad que se nos propone:

Cataluña es un país de dimensiones modestas, de tradición industrial, de pequeña y mediana empresa, de economía abierta y exportadora que en ningún caso debe pasar a caracterizarse por ostentar la capitalidad europea del juego y el turismo entendido como fenómeno asociado a la oferta lúdica basada en la explotación económica de nuestras debilidades y adicciones.
Por el contrario, las posibilidades de crecimiento económico de Cataluña y de salida de la crisis hay que repensar sobre la base de nuestras fortalezas y capacidades reales. Hay que apostar por generar sinergias-forzosamente colectivas-por la construcción de un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento que incluya la industria, los servicios avanzados, la investigación, la tecnología y la cultura como rasgos distintivos que nos fortalezcan y nos definen en el ámbito natural europeo que nos corresponde.

Nos mostramos contrarios a las consideraciones de la ubicación del proyecto:

Queremos realmente hipotecar un espacio metropolitano que es un espacio natural único que confiere un gran valor y calidad de vida en la Barcelona metropolitana y que define una de las zonas más valiosas y de mayor potencial de futuro de todo el Sur de Europa, de todo el Mediterráneo?

El Área Metropolitana de Barcelona necesita urgentemente de una visión y una consideración conjunta y equilibrada de usos. Si el sector agroalimentario es ya hoy la punta de lanza de nuestro modelo productivo, sería suicida dedicar a usos lúdicos y de promoción inmobiliaria una de las zonas que mejor permite la adecuada combinación de usos agrícolas, industriales, logísticos, comerciales, residenciales y económicos, que nos deben hacer capaces de competir y relacionarnos con las demás conurbaciones de ámbito europeo y mundial.

Y finalmente, rechazamos las razones de orden ético que implícitamente comporta la aceptación del proyecto:
En ningún caso es admisible la modificación ad hoc de normas urbanísticas, industriales, fiscales, laborales, comerciales, de salud pública, … que se presentan como inevitables para acoger y hacer posible dentro de nuestro país esta auténtica “República independiente de Las Vegas”.
Justo en el momento en que hay una fuerza ciudadana creciente que dice basta a la desregulación del mercado financiero, el blanqueo de dinero, los paraísos fiscales, a las mafias ya la corrupción una actividad vinculada al juego no puede ser nuestra solución.

No podemos olvidar ni dejar de constatar cuáles son los efectos reales que se derivan de la presencia de estos grandes complejos lúdicos:
· Legalización de una zona de economía sumergida a gran escala con la consecuente pérdida de fiscalidad general,
· Presencia inseparable de tráficos irregulares o delictivos tanto de bienes y servicios como de personas,
· Establecimiento y arraigo de organizaciones de carácter mafioso con todas las derivadas que resultan en el ámbito de la seguridad y de la propia economía.
No hablamos de especulaciones o alarmismos gratuitos, hablamos de evidencias consolidadas y repetidas. Basta, también, con ver de cerca alguna de las magnitudes que hoy definen el estado de Nevada, capital mundial del juego y sede del promotor del proyecto Eurovegas.

Desde 1931, fecha inicial de la legalización del juego y de la construcción de los primeros casinos, el estado de Nevada ha “conseguido” los siguientes indicadores comparativos entre todos los cincuenta estados de la Unión:
· El puesto 46 en la clasificación por calidad de las escuelas,
· El 42 en cuanto a la salud de sus ciudadanos,
· El 45 en la que explica la proporción de jóvenes con título universitario,

Pero eso sí, ocupa posiciones muy altas en estos otros ámbitos:
· La tercera posición en número de crímenes violentos en proporción al número de habitantes,
· La segunda en número de ejecuciones hipotecarias,
· E, irónicamente, ostenta la primera posición en cuanto a desempleo. Es, con diferencia, el estado con el índice de paro más alto de todos los EEUU.

Es por todas estas razones que no podemos ni queremos admitir que nuestro país, aunque sea como opción posible, considere seriamente la puesta en marcha de un proyecto descabellado de este tipo.
Estamos convencidos de que, tanto en términos económicos como sociales y de definición nacional, la puesta en marcha efectiva de esta actuación será un error grave e irreversible.

Pedimos formalmente al Gobierno de Cataluña, los ayuntamientos implicados ya las entidades representativas de la voluntad de los ciudadanos, con el Parlamento de Cataluña en primer término, que se opongan decididamente al proyecto conocido como Eurovegas. Y que trabajen en estrecha colaboración con la sociedad catalana en la identificación y puesta en marcha de proyectos económicos de futuro como por ejemplo, todos aquellos basados ​​en la economía del conocimiento. Si por algo Cataluña debe seguir siendo conocida internacionalmente, es por su cultura y por su capacidad de captar nuevo talento e industria innovadora.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.