Una mica de historia per entendre la situació limit que viu ara mateix Catalunya

0
411

Per poder comprendre la situació que estem vivint cal recordar la història:

Per fer-ho, ens caldrà a recular al any 2005, on el Parlament va aprovar el Estatut amb un resultat espectacular CiU, ERC, PSC i ICV va aconseguir 120 vots i el PP va ser l’únic partit que hi va votar en contra, amb 15 vots.

Posteriorment va passar pel Congrés i pel Senat, on van ser retocats de forma molt lesiva el 50% del articulat, ERC, va dissentir del que va quedar del Estatut, malgrat tot, va ser aprovat .

El pas següent va ser la signatura del Rei, que ho va fer, i va ser publicat al BOE, el 19 de juliol del 2006.

Després de la signatura del Rei, només quedava que el text fos aprovat en un Referèndum pels ciutadans de Catalunya, així es va fer el 18 de juny de 2006, la participació va ser molt escassa, solament van participar el 48,85 % dels catalans, l’Estatut va ser aprovat pel 35,77% del cens electoral, l’interès ciutadà, un cop les retallades que havia tingut en el Congrés i el Senat va perdre totes les expectatives que havia tingut quan va sortir del Parlament.

Aquí, va començar la croada antidemocràtica del PP, el PP que en el Parlament no havia aconseguit cap aliat, va intentar posar a la societat espanyola en contra del Estatut i als catalans, amb el seu missatge anticatalà va recollir més de 4 milions de signatures en contra del Estatut, va provocar un boicot efectiu a la compra de productes catalans, la seva croada va durar quatre anys, fins aconseguir un Tribunal Constitucional a la seva mida, llavors va presentar un recurs per tal de modificar l’Estatut que els catalans havien aprovat, la servitud humiliant del Tribunal Constitucional al PP, va servir per modificar l’Estatut a pitjor, les esperances que havíem dipositat els catalans en l’Estatut aprovat pel Parlament, van quedar en res, no representava en absolut la voluntat de cap dels partits que el van aprovar, el Tribunal Constitucional amb aquesta descarada subordinació al nacionalisme espanyol, va explicitar que els catalans no tenim cap capacitat de poder transformar mínimament a la societat, el nostre vot no té cap valor, les decisions expressades democràticament pel 35,77% dels catalans no tenien cap valor per les 12 persones del Tribunal Constitucional.

Un Tribunal Constitucional gens polititzat, mai hauria de subordinar-se als capricis del nacionalisme espanyol, el PP va guanyar antidemocràticament, el que havia perdut en el Parlament català democràticament.

Hi ha diversos responsables del moment que estem patint, en primer lloc Rajoy i el seu govern, no gaire lluny, els partits que li donen suport a continuar aquesta croada en contra dels catalans, és evident, que no ho podrien planejar sense el suport majoritari dels mitjans de comunicació, finalment, crec que una bona part dels ciutadans espanyols també tenen part de culpa, mentre es guanyin eleccions, on la part més important del programa electoral, sigui anar en contra dels catalans, significa que hi ha una facció de la societat espanyola que demana aquesta agressió constant i permanent, amb aquesta situació, als catalans no ens queda altra solució que intentar fugir d’un país que no accepta un diàleg d’iguals.

Avui, els catalans tenim un Estatut que no hem votat, el que hagués estat normal, era que un cop retallat pel Tribunal Constitucional, s’hagués tornat a votar en Referèndum, amb tota seguretat la participació hauria estat molt més baixa i sense cap suport democràtic, els catalans no volem aquest Estatut, ni creiem que Espanya accepti el reconeixement de Catalunya, com a subjecte polític. Els verdaders culpables de la situació que vivim, són els que impedeixen als catalans el dret a poder decidir, amenacen a tots els ciutadans, persegueixen polítics, alcaldes , funcionaris, mitjans de comunicació, als voluntaris, amenacen al Major dels Mossos , advertint-lo que ha de complir les ordres del estat, ELS QUE HAN CREAT EL PROBLEMA, VOLEN IMPOSAR ELS SEUS RAONAMENTS, UTILITZANT LA VIOLÈNCIA DEL ESTAT, SERVIN-SE DE FUNCIONARIS, POLICIES, JUTGES I FISCALS

Fins aqui les reflexions del Ramón.

https://www.facebook.com/podemos.angelrojo/videos/307102573073890/?hc_ref=ARRC2Gp-ZXmXXwip6-GiPCpas9W2K7I1lOBHLlZUgoMLbR2jUd00SO1LjzfPWV1roVA

Catalunya en la actualitat vol sencillament per sentit comú abandonar el vaixell abans de que la dinámica corrupta dels politics a tots els nivells acabin enfonsant la economia d´un pais que ens maltracta continuament,per tant,  llogicament volem abandonar una situació marginal d´exclusió que ens portarà a la mateixa miseria que viu Grecia en la actualitat, per un endeudament excesiu de les administracions irresponsables dels gobernants del estat espanyol.

 

Para poder comprender la situación que estamos viviendo hay que recordar la historia vivida desde hace unos años en Cataluña:

Para ello, necesitaremos retroceder al año 2005, donde el Parlamento aprobó el Estatuto con un resultado espectacular CiU, ERC, PSC e ICV consiguió 120 votos y el PP fue el único partido que votó en contra , con 15 votos.

Posteriormente pasó por el Congreso y por el Senado, donde fueron retocados de forma muy lesiva el 50% del articulado, ERC, disintió de lo que quedó del Estatuto, a pesar de todo, fue aprobado.

El paso siguiente fue la firma del Rey, que lo hizo, y fue publicado en el BOE, el 19 de julio de 2006.

Tras la firma del Rey, sólo quedaba que el texto fuera aprobado en un Referéndum por los ciudadanos de Cataluña, así se hizo el 18 de junio de 2006, la participación fue muy escasa, sólo participaron el 48,85% de los catalanes , el Estatuto fue aprobado por el 35,77% del censo electoral, el interés ciudadano, una vez los recortes que había tenido en el Congreso y el Senado perdió todas las expectativas que había tenido cuando salió del Parlamento.

Aquí, comenzó la cruzada antidemocrática del PP, el PP que en el Parlamento no había conseguido ningún aliado, intentó poner a la sociedad española en contra del Estatuto y los catalanes, con su mensaje anticatalán recogió más de 4 millones de firmas en contra del Estatuto, provocó un boicot efectivo a la compra de productos catalanes, su cruzada duró cuatro años, hasta conseguir un Tribunal Constitucional a su medida, entonces presentó un recurso con el fin de modificar el Estatuto que los catalanes habían aprobado, la servidumbre humillante del Tribunal Constitucional al PP, sirvió para modificar el Estatuto a peor, las esperanzas que habíamos depositado los catalanes en el Estatuto aprobado por el Parlamento, quedaron en nada, no representaba en absoluto la voluntad de ningún los partidos que lo aprobaron, el Tribunal Constitucional con esta descarada subordinación al nacionalismo español, explicitó que los catalanes no tenemos ninguna capacidad de poder transforma r mínimamente a la sociedad, nuestro voto no tiene ningún valor, las decisiones expresadas democráticamente por 35,77% de los catalanes no tenían ningún valor para las 12 personas del Tribunal Constitucional.

Un Tribunal Constitucional nada politizado, nunca debería subordinarse a los caprichos del nacionalismo español, el PP ganó antidemocráticamente, lo que había perdido en el Parlamento catalán democráticamente.

Hay varios responsables del momento que estamos sufriendo, en primer lugar Rajoy y su gobierno, no muy lejos, los partidos que lo apoyan a continuar esta cruzada en contra de los catalanes, es evidente, que no lo podrían planear sin el apoyo mayoritario los medios de comunicación, finalmente, creo que una buena parte de los ciudadanos españoles también tienen parte de culpa, mientras se ganen elecciones, donde la parte más importante del programa electoral, sea ir en contra de los catalanes, significa que hay una facción de la sociedad española que pide esta agresión constante y permanente, con esta situación, los catalanes no nos queda otra solución que intentar huir de un país que no acepta un diálogo de iguales.

Hoy, los catalanes tenemos un Estatuto que no hemos votado, lo que hubiera sido normal, era que una vez recortado por el Tribunal Constitucional, se hubiera vuelto a votar en Referéndum, con toda seguridad la participación hubiera sido mucho más baja y sin soporte democrático, los catalanes no queremos este Estatuto, ni creemos que España acepte el reconocimiento de Cataluña, como sujeto político. Los verdaderos culpables de la situación que vivimos, son los que impiden a los catalanes el derecho a poder decidir, amenazan a todos los ciudadanos, persiguen políticos, alcaldes, funcionarios, medios de comunicación, a los voluntarios, amenazan al Mayor de los Mossos, advirtiéndole que debe cumplir las órdenes del estado, lOS qUE HAN CREADO eL PROBLEMA, QUIEREN IMPONER SUS RAZONAMIENTOS, UTILIZANDO lA VIOLENCIA dEL eSTADO, sirviéndose dE FUNCIONARIOS, POLICIAS, JUECES Y FISCALES

Hasta aquí las reflexiones del  sabio Ramón.

Cataluña en la actualidad quiere sencillamente por sentido común abandonar el barco antes de que la dinámica corrupta de los políticos a todos los niveles terminen hundiendo la economía de un país que nos maltrata continuamente, por lo tanto, lógicamente queremos abandonar una situación marginal de exclusión que nos llevará a la misma miseria que vive Grecia en la actualidad, por un endeudamiento excesivo de las administraciones irresponsables de los gobernantes del estado español.

https://www.facebook.com/podemos.angelrojo/videos/307102573073890/?hc_ref=ARRC2Gp-ZXmXXwip6-GiPCpas9W2K7I1lOBHLlZUgoMLbR2jUd00SO1LjzfPWV1roVA

 

Prenons un peu d’histoire pour comprendre la situation actuelle en Catalogne.

 

Pour comprendre la situation que nous vivons, souvenez-vous de l’histoire:
Pour ce faire, nous devrons revenir en 2005, où le Parlement a approuvé le Statut avec un résultat spectaculaire CiU, ERC, PSC et ICV ont remporté 120 voix et le PP a été le seul parti à voter contre , avec 15 votes.
Par la suite, il a passé par le Congrès et le Sénat, où 50 p. 100 de l’articulation a été gravement blessée, ERC était en désaccord avec ce qui restait du Statut, malgré tout, il a été approuvé.
L’étape suivante a été la signature du roi, ce qu’il a fait, et a été publiée dans le BOE le 19 juillet 2006.
Après la signature du roi, il n’était nécessaire que le texte soit approuvé dans un référendum par les citoyens de Catalogne, ce qui a été fait le 18 juin 2006, la participation était très rare, seulement 48,85% des Catalans ont participé , le Statut a été approuvé par 35,77% du rôle électoral, l’intérêt du citoyen, une fois que les coupures qui ont eu lieu au Congrès et au Sénat ont perdu toutes les attentes qu’il avait quand il a quitté le Parlement.
Ici, la croisade antidémocratique du PP a commencé, le PP qui, au Parlement, n’avait pas atteint un allié, a essayé de mettre la société espagnole contre le Statut et les Catalans, avec son message anti-catalan a recueilli plus de 4 millions de signatures Contre le Statut, il a provoqué un boycott efficace dans l’achat de produits catalans, sa croisade a duré quatre ans, jusqu’à ce qu’il atteigne une Cour constitutionnelle à sa taille, puis il a présenté une ressource pour modifier le Statut que les Catalans avait approuvé, la servitude humiliante de la Cour constitutionnelle au PP, a servi à modifier le Statut au pire, les espoirs que nous avions déposés les Catalans dans le Statut approuvés par le Parlement, n’étaient en rien, ne représentaient absolument pas la volonté de tout des partis qui l’ont approuvé, la Cour constitutionnelle avec cette subordination sans vergogne au nationalisme espagnol, a expliqué que les Catalans n’ont pas le pouvoir de transformer Au moins dans la société, notre vote n’a pas de valeur, les décisions démocratiquement exprimées par 35,77% des Catalans n’avaient aucune valeur pour les 12 personnes de la Cour constitutionnelle.
Une Cour constitutionnelle, rien politisée, ne doit jamais être subordonnée aux caprices du nationalisme espagnol, le PP a gagné sans antidémocratique, qui a été perdu au Parlement catalan de manière démocratique.
Il y a plusieurs personnes en charge du moment où nous souffrons, en premier lieu, Rajoy et son gouvernement, pas loin, les partis qui l’accompagnent pour poursuivre cette croisade contre les catalans, il est clair qu’ils ne pourraient pas planifier sans le soutien majoritaire des médias, enfin, je pense qu’une bonne partie des citoyens espagnols font également partie du blâme, tout en gagnant des élections, où la partie la plus importante du programme électoral est d’aller contre les catalans, signifie qu’il y a une faction de la Société espagnole qui demande cette agression constante et permanente, avec cette situation, aux Catalans, il n’y a pas d’autre solution que d’essayer d’échapper à un pays qui n’accepte pas un dialogue de pairs.
Aujourd’hui, les Catalans ont un Statut que nous n’avons pas voté, ce qui aurait été normal, était-ce qu’une fois coupé par la Cour constitutionnelle, il avait été voté à nouveau dans le référendum, sûrement la participation aurait été beaucoup plus faible et sans soutien Démocratiquement, les Catalans ne veulent pas ce Statut, et nous ne croyons pas non plus que l’Espagne accepte la reconnaissance de la Catalogne, en tant que sujet politique. Les vrais coupables de la situation dans laquelle nous vivons sont ceux qui empêchent les Catalans de décider, de menacer tous les citoyens, de poursuivre les politiciens, les maires, les fonctionnaires, les médias, les volontaires, menacer le Major des Mossos, les avertir Il doit remplir les ordres de l’État, ceux qui ont créé le problème, auront besoin de leurs raisons, en utilisant la violence de l’état, les agents de service, les politiques, les juges et les impôts

Your Website Title

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.