Jofre Llombart.b – un reflexió per compartir amb tothom i en tots els idiomes posibles.

0
249

Un escrit senzillamemt boníssim.
Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar un impost als bancs per a grans fortunes i el Tribunal Constitucional ho tomba. 


Catalunya és un país on el seu Parlament aprova protegir els ciutadans que han estat estafats per hipoteques o preferents i el Tribunal Constitucional ho tomba. 


Catalunya és un país on el seu Parlament aprova garantir que les famílies pobres tinguin llum, aigua i gas els mesos d’hivern i el Tribunal Constitucional ho tomba. 


Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar un impost per cada pis buit i dedicar-lo a lloguer social i el Tribunal Constitucional ho tomba.

 
Catalunya és un país on el seu Parlament aprova fer polítiques d’igualtat entre homes i dones i el Tribunal Constitucional ho tomba. 


Catalunya és un país on el seu Parlament aprova que el català és la llengua vehicular a l’escola i el Tribunal Constitucional ho tomba. 


Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar un impost a les centrals nuclears i destinar-ne l’import a la protecció ambiental i el Tribunal Constitucional ho tomba. 


Catalunya és un país on el seu Parlament aprova prohibir el fracking i el Tribunal Constitucional ho tomba. 


Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar una taxa a les operadores d’Internet per dedicar-lo a la cultura i el Tribunal Constitucional ho tomba. 


Catalunya és un país on el seu Parlament aprova prohibir les corrides de toros i el Tribunal Constitucional ho tomba.


Aquest resum es llegeix en dos minuts, però la llista –que podria ser el triple de llarga- s’ha anat gestant amb anys. 
Hi falten les beques universitàries, les infraestructures ferroviàries, les matrícules als cotxes, els horaris comercials, i un centenar de competències més en les que se li ha deixat clar que, per més majories que hi hagi al Parlament, a l’hora de la veritat quedaran en paper mullat perquè la última paraula la té sempre Madrid. 


Després de 38 anys de Constitució i d’inici de la presumpta descentralització el llegat jurídic ens deixa ben clar el modus operandi: es traspassa la competència a la Comunitat Autònoma, s’exerceix, però si la llei no agrada a l’administració estatal, una de dos: o el Tribunal Constitucional la tomba o es redacta una llei espanyola que, tal com diu la Constitució, té un rang superior a l’autonòmica que, a la pràctica, queda anul•lada.


I quan et preguntes si val la pena continuar amb un estat així, resulta que preguntar-t’ho també està prohibit. Com també està prohibit –i amb risc de presó- permetre fer un debat al Parlament sobre com podria ser un estat que no prohibís tant. 
Això també està prohibit. 
I així, de prohibició en prohibició, cada vegada hi ha més persones que enlloc de fer-se la pregunta prohibida comencen a tenir ja la resposta. Sense que ningú els ho hagi preguntat perquè està prohibit. 
I quan després d’una pregunta prohibida tens una resposta convençuda? llavors ja no hi ha tribunal que ho tombi.


Jofre Llombart.b

teresa-rodriguez-podemos from jorge bordas cornet on Vimeo.

castellano

Un escrito senzillamemt buenísimo.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto a los bancos para grandes fortunas y el TC lo tumba.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba proteger a los ciudadanos que han sido estafados por hipotecas o preferentes y el TC lo tumba.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba garantizar que las familias pobres tengan luz, agua y gas en los meses de invierno y el TC lo tumba.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto por cada piso vacío y dedicarlo a alquiler social y el TC lo tumba.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba hacer políticas de igualdad entre hombres y mujeres y el TC lo tumba.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba que el catalán es la lengua vehicular en la escuela y el TC lo tumba.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto a las centrales nucleares y destinar su importe a la protección ambiental y el TC lo tumba.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba prohibir el fracking y el TC lo tumba.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar una tasa a las operadoras de Internet para dedicarlo a la cultura y el TC lo tumba.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba prohibir las corridas de toros y el TC lo tumba.
Este resumen se lee en dos minutos, pero la lista -que podría ser el triple de larga- se ha ido gestando con años.
Faltan las becas universitarias, las infraestructuras ferroviarias, las matrículas a los coches, los horarios comerciales, y un centenar de competencias más en las que se le ha dejado claro que, por más mayorías que haya en el Parlamento, a la hora de la verdad quedarán en papel mojado porque la última palabra la tiene siempre Madrid.
Después de 38 años de Constitución y de inicio de la presunta descentralización el legado jurídico nos deja bien claro el modus operandi: se traspasa la competencia a la Comunidad Autónoma, se ejerce, pero si la ley no gusta a la administración estatal, una de dos: o el Tribunal Constitucional la tumba o se redacta una ley española que, tal como dice la Constitución, tiene un rango superior a la autonómica que, en la práctica, queda anulación • lada.
Y cuando te preguntas si vale la pena continuar con un estado así, resulta que preguntártelo también está prohibido. Como también está prohibido -y con riesgo de prisión- permitir hacer un debate en el Parlamento sobre cómo podría ser un estado que no prohibiera tanto.
Esto también está prohibido.
Y así, de prohibición en prohibición, cada vez hay más personas que en lugar de hacerse la pregunta prohibida empiezan a tener ya la respuesta. Sin que nadie se lo haya preguntado porque está prohibido.
Y cuando después de una pregunta prohibida tienes una respuesta convencida? entonces ya no hay tribunal que lo tumbe.
Jofre Llombart.b

juanjo-alvarez from jorge bordas cornet on Vimeo.

inglés

A simple writing was very good.
Catalonia is a country where Parliament approves the imposition of a tax on banks for big fortunes and the Constitutional Court takes it.
Catalonia is a country where Parliament approves to protect citizens who have been swindled for mortgages or preferentials and the Constitutional Court is taking it.
Catalonia is a country where Parliament approves to ensure poor families have light, water and gas during the winter months and the Constitutional Court is taking it.
Catalonia is a country where Parliament approves to levy a tax for each empty floor and dedicate it to social rent and the Constitutional Court takes it.
Catalonia is a country where Parliament approves gender equality policies and the Constitutional Court is taking it.
Catalonia is a country where Parliament approves that Catalan is the language used in the school and the Constitutional Court is taking it.
Catalonia is a country where Parliament approves charging a tax to the nuclear power stations and allocating its amount to environmental protection and the Constitutional Court is taking it.
Catalonia is a country where Parliament approves to ban fracking and the Constitutional Court falls over it.
Catalonia is a country where Parliament approves charging a fee to Internet operators to dedicate it to culture and the Constitutional Court takes it.
Catalonia is a country where Parliament approves the prohibition of bullfighting and the Constitutional Court tombs it.
This summary is read in two minutes, but the list, which could be triple the long one, has been brewing with years.
There are missing university scholarships, railway infrastructure, car license plates, business hours, and a hundred more competencies, which have made it clear to you that, for more people in Parliament, at the time of the Truth will be on wet paper because the last word is always in Madrid.
After 38 years of constitution and the beginning of the alleged decentralization, the legal legacy makes clear the modus operandi: the competition is transferred to the Autonomous Community, it is exercised, but if the law does not like the state administration, one of two: or the Constitutional Court tombs or is written a Spanish law that, as the Constitution says, has a rank superior to the autonomic one that, in practice, is annulled.
And when you ask yourself if it is worthwhile to continue with a state like this, it turns out that asking you is also prohibited. As is also prohibited – and at risk of imprisonment – to allow a debate in Parliament about how a state could not be prohibited.
This is also prohibited.
And so, as a ban on prohibition, there are more and more people who, instead of getting their forbidden question started, already have the answer. No one has asked them because it is prohibited.
And when after a forbidden question do you have a convincing answer? then there is no court that takes it.
Jofre Llombart.b

frances

Une écriture simple était très bien.
La Catalogne est un pays où le Parlement approuve l’imposition d’une taxe sur les banques pour les grandes fortunes et que la Cour constitutionnelle prend.
La Catalogne est un pays où le Parlement approuve la protection des citoyens escroqués par des hypothèques ou des privilèges et que la Cour constitutionnelle prend.
La Catalogne est un pays où le Parlement décide de veiller à ce que les familles pauvres aient de la lumière, de l’eau et du gaz pendant les mois d’hiver et que la Cour constitutionnelle s’en occupe.
La Catalogne est un pays où le Parlement accepte de percevoir une taxe pour chaque étage vide et de la dédier au loyer social, ce que la Cour constitutionnelle prend.
La Catalogne est un pays où le Parlement approuve les politiques en matière d’égalité des sexes et que la Cour constitutionnelle adopte.
La Catalogne est un pays où le Parlement reconnaît que le catalan est la langue utilisée à l’école et que la Cour constitutionnelle le prend.
La Catalogne est un pays où le Parlement approuve l’imposition d’une taxe aux centrales nucléaires et l’affectation de son montant à la protection de l’environnement et au tribunal de première instance.
La Catalogne est un pays où le Parlement approuve l’interdiction de la fracturation hydraulique et que la Cour constitutionnelle renverse.
La Catalogne est un pays où le Parlement approuve l’imposition d’un droit aux opérateurs Internet pour le consacrer à la culture et que la Cour constitutionnelle accepte.
La Catalogne est un pays où le Parlement approuve l’interdiction de la corrida et que la Cour constitutionnelle a abrogée.
Ce résumé est lu en deux minutes, mais la liste, qui pourrait être le triple du long, a été longue avec des années.
Il manque des bourses universitaires, des infrastructures ferroviaires, des plaques d’immatriculation de voitures, des heures de bureau et une centaine de compétences supplémentaires, ce qui vous a clairement montré que, pour davantage de personnes au Parlement, La vérité sera sur du papier humide car le dernier mot est toujours à Madrid.
Après 38 ans de constitution et le début de la prétendue décentralisation, l’héritage juridique indique clairement le modus operandi: la concurrence est transférée à la Communauté autonome, elle s’exerce, mais si la loi ne ressemble pas à l’administration publique, une des deux: ou la Cour constitutionnelle tombe ou est écrite une loi espagnole qui, comme le dit la Constitution, a un rang supérieur à celui de l’autonomie qui, dans la pratique, est annulée.
Et quand vous vous demandez s’il vaut la peine de continuer avec un état comme celui-ci, il s’avère que le fait de vous demander est également interdit. De même, il est interdit – et au risque d’emprisonnement – d’autoriser un débat au Parlement sur la manière dont un État ne peut pas être interdit.
Ceci est également interdit.
Et ainsi, en tant qu’interdiction de la prohibition, il y a de plus en plus de personnes qui, au lieu de poser leur question interdite, ont déjà la réponse. Personne ne leur a demandé parce que c’est interdit.
Et quand, après une question interdite, avez-vous une réponse convaincante? alors il n’y a pas de tribunal qui le prend.
Jofre Llombart.b

portugués

Uma escrita simples foi muito boa.
A Catalunha é um país em que o Parlamento aprova a imposição de impostos aos bancos por grandes fortunas e o Tribunal Constitucional a aceita.
A Catalunha é um país em que o Parlamento aprova a proteção de cidadãos que foram enganados por hipotecas ou preferenciais e o Tribunal Constitucional está adotando.
A Catalunha é um país em que o Parlamento aprova para garantir que famílias pobres tenham luz, água e gás durante os meses de inverno e o Tribunal Constitucional está adotando.
A Catalunha é um país em que o Parlamento aprova a cobrança de uma taxa por cada andar vazio e a dedica à renda social, que o Tribunal Constitucional a cobra.
A Catalunha é um país em que o Parlamento aprova políticas de igualdade de gênero e o Tribunal Constitucional está adotando.
A Catalunha é um país em que o Parlamento aprova que o catalão é a língua usada na escola e o Tribunal Constitucional está adotando.
A Catalunha é um país em que o Parlamento aprova a cobrança de um imposto às usinas nucleares e a alocação de seu valor à proteção ambiental e ao Tribunal de Julgamento.
A Catalunha é um país em que o Parlamento aprova a proibição de fracking e o Tribunal Constitucional cai sobre ele.
A Catalunha é um país em que o Parlamento aprova cobrar uma taxa aos operadores da Internet para dedicar a cultura e o Tribunal Constitucional a cobra.
A Catalunha é um país em que o Parlamento aprova a proibição de touradas e o Tribunal Constitucional a encerra.
Este resumo é lido em dois minutos, mas a lista, que pode ser o triplo da longa, vem sendo produzida há anos.
Faltam bolsas de estudo para universidades, infraestrutura ferroviária, matrícula de carros, horário comercial e mais cem competências, o que deixou claro para você que, para mais pessoas no Parlamento, no momento da A verdade estará no papel molhado, porque a última palavra está sempre em Madri.
Após 38 anos de constituição e o início da suposta descentralização, o legado jurídico deixa claro o modus operandi: a competição é transferida para a Comunidade Autônoma, é exercida, mas se a lei não gostar da administração estadual, uma das duas: ou o Tribunal Constitucional tumba ou está escrita uma lei espanhola que, como diz a Constituição, tem uma patente superior à autonômica que, na prática, é anulada.
E quando você se pergunta se vale a pena continuar com um estado como esse, acontece que perguntar também é proibido. Como também é proibido – e sob risco de prisão – permitir um debate no Parlamento sobre como um Estado não pode ser proibido.
Isso também é proibido.
E assim, como uma proibição de proibição, há cada vez mais pessoas que, em vez de iniciar sua pergunta proibida, já têm a resposta. Ninguém perguntou a eles porque é proibido.
E quando, depois de uma pergunta proibida, você tem uma resposta convincente? então não há tribunal que aceite.
Jofre Llombart.b

ruso

Простое написание было очень хорошо.
Каталония – это страна, где парламент одобряет введение налога на банки для больших состояний, а Конституционный суд принимает его.
Каталония – это страна, где парламент одобряет защиту граждан, которые были обмануты за ипотеку или льготы, и Конституционный суд принимает это.
Каталония – это страна, где парламент одобряет обеспечение бедных семей светом, водой и газом в течение зимних месяцев, и Конституционный суд принимает их.
Каталония – это страна, где парламент одобряет взимание налога за каждый пустой этаж и выделяет его на социальную ренту, а Конституционный суд принимает его.
Каталония – это страна, где парламент утверждает политику гендерного равенства, а Конституционный суд принимает ее.
Каталония – это страна, где парламент утверждает, что каталанский язык используется в школе, а Конституционный суд принимает его.
Каталония – это страна, где парламент одобряет взимание налога с атомных электростанций и распределение его суммы на охрану окружающей среды и суд первой инстанции.
Каталония – это страна, где парламент одобряет запрет фрекинга, и Конституционный суд не справляется с этим.
Каталония – это страна, где парламент одобряет взимание платы с интернет-операторов за выделение ее на культуру, а Конституционный суд принимает ее.
Каталония – это страна, где парламент одобряет запрет корриды, а Конституционный суд его убирает.
Это резюме читается за две минуты, но список, который может быть втрое длиннее, готовился годами.
Отсутствуют университетские стипендии, железнодорожная инфраструктура, автомобильные номерные знаки, рабочие часы и еще сотня компетенций, которые ясно дали вам понять, что для большего числа людей в парламенте во время Правда будет на мокрой бумаге, потому что последнее слово всегда в Мадриде.
После 38 лет конституции и начала предполагаемой децентрализации правовое наследие проясняет modus operandi: конкуренция передается автономному сообществу, она осуществляется, но если закон не нравится государственной администрации, один из двух: или Конституционный суд могилы или написан испанский закон, который, как гласит Конституция, имеет ранг выше автономного, который на практике аннулируется.
И когда вы спрашиваете себя, стоит ли продолжать такое состояние, выясняется, что спрашивать вас также запрещено. Также запрещено – и под угрозой тюремного заключения – разрешить в Парламенте дебаты о том, как нельзя запретить государство.
Это также запрещено.
Итак, в качестве запрета на запрет, появляется все больше и больше людей, у которых вместо того, чтобы начать свой запрещенный вопрос, уже есть ответ. Никто не спросил их, потому что это запрещено.
А когда после запрещенного вопроса у вас есть убедительный ответ? тогда нет суда, который его принимает.
Jofre Llombart.b

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.